Generelle brukervilkår

Sist oppdatert 27. desember 2017

1. PARTENE

Tilbyder: Eazycom AS (heretter også kalt "Kontorplasser" eller "Selger")

Økernveien 163, 0580 Oslo

E-post: kundeservice@kontorplasser.no

Organisasjonsnummer: 917 467 242

Chat-løsning på nettsiden fungerer hele døgnet. Chathistorikk lagres for hver kunde.

Kjøper er den person som registrerer sitt navn som profil og foretar bestillingen.

2. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene tilbyderen gir om seg selv i webapplikasjonen, eventuell direkte skriftlig korrespondanse mellom partene (for eksempel chat) samt disse brukervilkårene.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av tilbyderen.

Angrerettsloven gjelder for privatpersoner. Den gir fysiske personer rett til å angre innen 14 dager. Annonser bestilt av privatpersoner kan angres. Den delen av tjenesten som er mottatt kan ikke refunderes. Dette betyr at proporsjonal del av betalt annonseperiode ikke kan tilbakebetales. Følgende prinsipper gjelder:

For å bruke tjenesten må brukeren ha fylt 18 år.

3. TJENESTEN

Kontorplasser er en tjeneste for å annonsere kontorplasser til leie. I motsetning til andre som leier ut areal, leier man via Kontorplasser ut en og en plass, ofte i selskap med andre. Det kan være kontorhoteller, coworkingspaces eller en bedrift som har litt areal til overs. Disse brukervilkårene er tilgjengelige på nettsidene www.kontorplasser.no.

4. BRUKERKONTO

Bruker er definert som en fysisk person. Selv om brukeren representerer en bedrift vil alle brukere være definert som privatpersoner.

5. PRISER

Prisen for tjenesten er delt i følgende deler:

  1. Løpende visning. Man betaler for en og en uke. Man kjøper et abonnement, og så kan dette kanselleres når som helst. Siden man betaler forskudd ved starten av en uke har man da visning ut den uken man betaler for. Se nettsiden for oppdaterte priser
  2. Uendelig visning. Man kan la annonsen vises så lenge man vil. Etter 12 måneder vil bruker kontaktes for å avstemme om kontorplassene fortsatt er ledige og annonsen reell. Ved ikke oppnådd kontakt etter minimum 3 forsøk settes annonsen passiv. Dette gjentas hver 6 måned deretter. Se nettsiden for oppdaterte priser.

Rabatter kan forekomme. Alle priser er inklusive mva.

Prisene kan endres og korrekte priser finnes til en hver tid på våre hjemmesider. Ved avvik er det pris på hjemmesiden som er gjeldende.

6. BETALING

Alle brukere må minst legge inn ett kredittkort. Det anbefales å ha to kredittkort i tilfelle hovedkredittkortet går ut eller midlertidig ikke har tilstrekkelig kreditt. Da belastes det subsidiære kredittkortet.

Det er ikke mulig å få faktura som alternativ til kredittkortbelastning. Kvitteringer for hver belastning mottas på den oppgitte epostadressen.

Betaling skjer via kredittkort. I god tid før kredittkort utløper vil bruker varsles om dette via epost. Utgått kort med påfølgende manglende betaling er å sammenligne med vanlig mislighold som følge av manglende betaling.

Ved overtrekk på kort vil Kontorplasser forsøke å gjøre belastningen fortløpende. Brukeren vil også bli grundig informert. Dersom det etter 30 dager fortsatt er umulig å gjennomføre transaksjonen, vil det være å regne som manglende betaling og mislighold.

Ved manglende dekning vil Kontorplasser søke kontakt med eier både via chat, via epost, telefon og Facebook.

7. MISLIGHOLD FRA SELGER - KLAGEADGANG

Dersom det foreligger en mangel ved tjenesten, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

8. MISLIGHOLD FRA KJØPER

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

9. KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.